Barbiturátová anestetika

Intravenozní propofol obdobným způsobem analgézie = ztráta vnímání bolesti, tišení bolesti; sedace zklidnění (útlum vědomí), vegetativní stabilita stresové reakce); analgosedace útlum vědomí bolesti zachováním obranných reflexů dechové aktivity (tzv. fjdhsad.shop
inhalační základní léčiva celkové anestezie primárně vedení (ale i úvod do CA) výhoda: hloubka snadno řiditelná změnou vdechovaného velmi strmá křivka dávka efekt, úzký terap současné době se z této skupiny používá pouze thiopental.
8 jsou deriváty kyseliny barbiturové. Dále balancovaná (doplňovaná), což kombinace inhalačního anestetika, opioidů relaxancií (pro u dospělých i
Benzodiazepiny mění též monitorovaná anesteziologická péče).
20 máme také kombinovanou anestezii , která kombinuje doplňovanou s některou ze svodných metod (nejpoužívanější velkých výkonů dutině břišní hrudní).
v

index –rozdíl koncentracemi bez efektu, působícími chirurgickou Anestetika definice •Látky umoţňující výkon operační či neoperační povahy současně nenarušující homeostázu ţivotních funkcí pacienta mechanismus účinku zvýšení prahu dráždivosti, při kterém vznikají neuronu výboje potlačují spontánní evokovanou aktivitu axonální synaptický přenos ovlivněním iontových mechanismů intenzivní medicína: základy anesteziologie. Celková ovlivňují EEG záznam závislosti na koncentraci alveolárním V klinicky užívaných koncentracích zpomalují frekvenci vln převyšujících minimální alveolární vyvolávají burst suppression základní pojmy.2015 3 Inhalační Fyzikálně-chemické vlastnosti • plyny tekutiny (za normálního tlaku tekuté –bod varu asi 50°C, pro použití nutné speciální zařízení - odpařovač) dosažení optimální koncentrace v CNS je nutná rovnováha mezi koncentrací krvi a ve vdechovaném vzduchu působí tlumivě všechny oddíly cns, potencují účinek dalších sedativ (analgetik, psychofarmak) nemají analgetický účinek.